Бүгінгі білім беру жүйесі модернизацияланған заманда көп тілді меңгертуге аса назар аударылып, жан-жақты жол ашылған. «Келешекке кемел біліммен»,-деп Елбасы Н.Ә.Назарбаев ұстаным еткендей, келшекке терең біліммен қадам басып, әлемдік білім кеңістігінің құпияларына үңіліп, қоғамға бейім, өз қабілетін таныта алатын, жан-жақты дамыған, бірнеше тілді меңгерген құзіретті тұлғаны қалыптастыру басты мақсаттардың бірегейі болып отыр.
Үштілді оқыту – заман талабы.     Үштілділік – бәсекеге қабілетті елдер қатарына апарар басты баспалдақтардың бірі.
«Үштұғырлы тіл» туралы идеяны мемлекет басшысы 2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан халқы ассамблеясының XII құрылтайында жария етті. Ал 2007 жылғы “Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан” атты халыққа Жолдауында “Тілдердің үштұғырлылығы” атты мәдени жобаны кезең-кезеңмен іске асыруды ұсынды.
Елбасымыздың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Халқына Жолдауында: “Тілдердің үштұғырлығы мәдени жобасын кезеңдеп жүзеге асыруды қолға алуды ұсынамын. Қазақстан бүкіл әлемге халқы үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар – қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі” деген салиқалы үндеуінде айтқандай, әлемдік кеңістікке енуде ағылшын тілінің маңызы зор.
Ағылшын тілі – әлемдік бизнес  тілі, оны меңгеру – жастарға әлем танудың кілті болмақ. Ағылшын тілін білу біздің жастарға шексіз мүмкіндіктер ашады. Ол – жаһанданудың кепілі. «Ақпараттық технология дамыған қазіргі дәуірде күн сайын дерлік ағылшын тілі дүние жүзі халықтарының тілдеріне жаңа сөздер мен ұғымдар арқылы батыл ену үстінде. Бұл үдерістен біз де тыс қалмауымыз керек»
Осы орайда құрылған «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының» басты мақсаты:

-Қазақ тілінің мәртебесін көтеру;
-мемлекеттік мекемелерде іс-қағаздарды қазақ тілінде жүргізу;
-ағылшын тілін меңгерту;
-орыс тілін жетік білу;
-әр ұлттың тілдерін дамыту, оларды сақтап қалуға мүмкіндік жасау;
-тілдер гармониясының бірлігіне жол ашу.

Елбасының үштұғырлы саясаты  аясында шетел тілін үйрену, оның қолданыс аясын кеңейту бүгінде кезек күттірмейтін өзекті де келелі мәселелердің бірі болып отыр. Алайда «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте»,-деп ақын жырлағандай, өз  тілінде еркін сөйлеп, өз  тілін құрметтейтін тұлғаны баулысақ, өзге тілді қадірлейтін тұлғаны баулитынымызға көз жеткіземіз. Сондықтан да «Мемлекеттік тілді үйрету балабақшадан басталуы тиіс. Бұл – заман талабы»,- деген елбасының қағидасына сүйене отырып, қазіргі таңда балабақшадан бастап мектеп табалдырығын аттаған сәттен ана тілін меңгертуге, сауаттылыққа күш салынуда. Осы орайда ауыр жүк артылып отырған мұғалімдер мен тәрбиеші-ұстаздардың бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеудегі еңбегі зор.
Үштілділіктің маңызын түсіне білген жанның еліміз үшін болашақтағы алары да, берері де мол. «Біз ағылшын тілін игеруде серпіліс  жасауымыз керек. Қазіргі әлемнің осы «лингва франкасын» меңгеру біздің еліміздің әрбір азаматына өмірдегі шексіз жаңа мүмкіндіктерді ашады»
Осынау мүмкіндіктерді игеру мақсатында бүгінгі білім ордалары үштілділікті енгізудің, оны тиімді жүргізудің тың жолдарынан ізденіс табуда.
Мектепке деінгі ұжымда  қазақ тілін оқыту барысында орыс тілі, ағылшын тілі пәндерін бірлікте алу мұғалімнің шеберлігіне байланысты жүргізіліп жүр. Бұл жерде өтіліп отырған бағдарламаға сай үш пәнді бірлікте ала отырып, пәнаралық байланысты жүзеге асыруға болады. Алайда дәстүрлі оқытуда тек аударма жасатумен ғана шектеліп отырсақ, қазіргі оқыту технологиясында түрлі шығармашылық бағыттағы тапсырмалар бере отырып, оқушы-субьектінің ізденісіне, яғни, жеке тұлғаның әрекетін дамытуды мақсат етудеміз.
«Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками: казахский язык – государственный, русский язык как язык межнационального общения и английский язык – язык успешной интеграции в глобальную экономику» Н. А. Назарбаев «Новый Казахстан – в новом мире».

Наши сегодняшние малыши – это будущие хозяева страны. И поэтому уже сегодня необходимо заботиться о воспитании маленьких граждан Республики Казахстан. Президент страны так обозначил проблему изучения языков: «Для нас будет великим преимуществом, если мы будем в совершенстве владеть казахским, русским и английским языками». Раннее обучение иностранным языкам нацелено на воспитание полиязычной личности, освоившей ценности языка, готовой к социально-культурному взаимодействию на родном и других языках, способной общаться с окружающими.

Эффективность внедрения трехъязычия в дошкольном обучении и воспитании в первую очередь определяется качественно подготовленными педагогами.

Полиязычное образование становится нормой жизни нашего общества. Сегодня перед педагогом стоит задача: формирование поликультурной личности. Знание родного и государственных языков, изучение иностранного языка расширяют кругозор личности, содействуют ее многогранному развитию, способствуют формированию установки на толерантность и объемное видение мира. Знание иностранных языков – необходимость современного мира. Понимая, что английский язык – язык международного общения, все больше родителей стремятся вложить в уста своего ребенка иностранную речь с первых лет жизни. Дошкольный возраст призван психологами наиболее благоприятным периодом для раннего обучения второму языку. Формирование в дошкольном возрасте у детей ключевых компетентностей имеет огромное значение. У детей развиваются способности самостоятельно и творчески решать разнообразные задачи и проблемы, уметь выражать свои мысли и чувства разнообразными творческими способностями. Цели поликультурного и поли язычного образования: воспитание поликультурной, формирование компетентной личности ребёнка, готового к социокультурному взаимодействию на государственном и других языках, формировать человека, способного к активной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения других культур, умением жить в мире и согласии с людьми разных национальностей.

Полиязычное и поликультурное развитие детей реализуется:

 1. В организованной учебной деятельности: казахский язык, английский язык, русский язык.
 2. Использование пословиц, поговорок, загадок, дидактических игр не только на специализированных затятиях, но и в организации жизни и воспитания.
 3. Создание социально-насыщенной языковой среды.
 4. Использование инновационных технологий развивающие ключевые компетенции.
 5. Привлечение к сотрудничеству родителей с целью изучения языков.

Формы организации деятельности:

 • речевые и фонетические разминки;
 • стихотворные примеры, рифмовки;
 • игры, ролевые игры, инсценировки;
 • рисование,
 • конструирование,
 • лепка.

Для реализации полиязычия необходимы условия:

 • создание потребности у дошкольных специалистов и возможности для использования казахского языка;
 • теоретическая и практическая подготовка педагогов по проблеме полиязычного развития детей;
 • оснащение материально-дидактической среды;
 • выявление эффективных технологий в приобщении детей к изучению языка;
 • осознание, языковых явлений;
 • формирование чувства второго языка;
 • совместная работа ДО, семьи и школы по обучению полиязычию.

Для создания коммуникативной обстановки на занятиях важно поддерживать высокую активность каждого ребёнка. Важно, прежде всего, оценивать успехи ребёнка, а не недоработки. Даже самая маленькая победа должна быть оценена.

Раннее обучение детей дошкольного возраста, а именно детей с 3 -5 лет, является правомерным, т.к. возможность успешного овладения языками позволяет сохранить положительную мотивацию их обучения в дальнейшем. Именно на раннем этапе обучения закладывается интерес к иноязычному общению, а языковая база, приобретённая в дошкольном возрасте, впоследствии помогает преодолеть страх к освоению иностранной речи, возникающей у некоторых школьников. Таким образом, формируется основа для изучения языка в школе на более высоком уровне.
Основной целью введения триединства языков в образовательный процесс является формирование коммуникативной культуры воспитанников на основе интегрированного изучения казахского, русского и английского языка.

Опираясь на личный опыт учителя английского языка ясли-сада хотелось бы отметить,что дети быстро усваивают инностранную речь,поэтому я считаю,что раннее изучение языков  вполне приемлема и нужна. Я – учитель английского языка в детском саду. У меня редкая должность. Я учу детей с 3-и лет любить английский язык. . Я работаю с дошкольниками и младшими  детьми по  программе «Играй, думай, говори!».  Это программа разработана так, как заинтересовать детей новым для них видом деятельности, сделать так, чтобы они хотели учить иностранный язык, чтобы полюбили общаться на нём. Ещё в школьные годы в книжном магазине мне попалась в руки книжка «Английский язык в детском саду». Она перевернула всю мою жизнь. Я сажала кукол за стол и учила с ними простенькие стихи на английском языке. Потом я выставляла им пятерки в тетрадки. Мне очень нравилась эта игра. . Я преподаю английский язык малышам. Моя главная задача – научить любить это занятие. Я считаю, что не заучивание большого количества слов, а именно развитие интереса к этому новому для детей занятию является наиболее важным в этом возрасте. Помогает мне в этом игра. Весь урок я строю как череду увлекательных игр, которые не дают детям соскучиться. Мы рисуем, танцуем, поем. Мой кабинет полон игрушек. Они очень привлекают детей. И сама я с радостью бегу в свой сказочный дом, где всё дышит любовью к английскому языку. Дошкольный возраст особенно благоприятен для начала изучения иностранного языка: дети этого возраста отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у них появляется интерес к осмыслению своего речевого опыта, «секретов» языка. Они легко и прочно запоминают небольшой по объему языковой материал и хорошо его воспроизводят. С возрастом эти благоприятные факторы теряют свою силу.

Есть еще одна причина, по которой ранний возраст предпочтителен для занятий иностранным языком. Чем моложе ребенок, тем меньше его словарный запас в родном языке. Но при этом меньше и его речевые потребности: сфер общения у маленького ребенка меньше, чем у старшего, ему еще не приходится решать сложные коммуникативные задачи. А значит, овладевая иностранным языком, он не ощущает такого огромного разрыва между возможностями в родном и иностранном языке, и чувство успеха у него будет более ярким, чем у детей старшего возраста.

Обучение малышей – это очень непростое дело, которое требует совсем иного методического подхода, чем обучение школьников и взрослых. Если взрослый владеет иностранным языком, то это совсем не означает, что он может обучать других. Столкнувшись с методически беспомощными уроками, дети могут надолго приобрести отвращение к иностранному языку, разувериться в своих возможностях. С дошкольниками должны работать только опытные специалисты.Со своими детьми совместно с воспитателями и учителем казахского языка  мы проводим массу мероприятий на трёх языках.Я  казашка по национальности,закончила русскую школу,поступила на факультет инностранных языков и получила специальность учителя английского и немецкого языка. А это значит,что я владею четырьмя языками,и это ещё не предел!Каждый педагог всегда должен помнить то,что он всегда должен пополнять свой багаж последними достижениями и требованиями своего предмета!Если говорить о мероприятиях их много,но хотелось бы остановиться на последнем,посвящённому ЭКСПО.Этот праздничный проект я посвятила международной выставке ЭКСПО ,который проходил в Астане. Согласно программе трёхязычия мероприятие проходило на трёх языках.Получив видеоинформацию о выставке ,дети сами соорудили  казахстанский павильон «Нуралем» из воздушного шара и блестящей фольги. За основу была взята сказка «Теремок», «Expohouse»,  «Экспоүйшік».А затем встречали гостей из разных стран: Америки-мышонок (английиский язык),России-медведь (русский язык),Китая-заяц(китайский язык).Дети с большим энтузиазмом разговаривали на разных языках,тем самым расширяли свой кругозор,узнавая культуру разных стран мира.Они не просто приходили посетить ЭКСПОтеремок,но и приносили на выставку свои экспонаты. В заключении хотелось бы сказать, что правильно организованное обучение триединству языков в детском саду помогает решить задачи образования, воспитания и развития детей, готовит их к жизни в современном полиязычном обществе.

Most clearly in relation to the problem of the language situation of modern Kazakhstan is reflected in the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev «New Kazakhstan in a New World» from 2009, where in order to ensure the competitiveness of the country and its citizens offered a phased implementation of the cultural project «Trinity of languages», according to which we need to develop three languages: Kazakh as the state language, Russian as a language of international communication and English as the language of successful integration into the global economy The main aim of facing the teachers  — the development of a multicultural personality capable of social and professional self-determination, knowing the history and traditions of the people, speak several languages, to achieve communicative activity-operation in three languages in all situations, striving for self-development and self-improvement. Saying of trinity of languages in our kindergarten, I want to notice that children of more than 10 nationalities get education in our groups.

They are Kazakh, Russian, Korean, Ukrain, Tatars.

Kazakh and  Russian   languages unites all of us, But we show our great respect to languages of all nationalities. In conclusion, I would like to say, «We are all for trinity of languages». It’s not only our motto but for all and for the future generation.

«Expohouse», «Экспоүйшік», « Экспотеремок».

Орал қаласы, МКК №5 «Сәуле» бөбекжайы,МКК №18 «Балдырған» бөбекжайы,

Сакенова Нургул Жарылгаповна